Case Study

Case study là một phương pháp nghiên cứu tình huống, một phương pháp giảng dạy rất phổ biến trong các trường kinh doanh trên thế giới. Nói cách khác, case study là thực hành học tập và nghiên cứu hiệu quả. Việc áp dụng các case study vào hoạt động marketing giúp bạn dễ dàng hiểu được các chiến lược và kiến ​​thức tiếp thị đã thực hiện và đạt được trước đó.

Back to top button